ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – آنالیز فیلتر مد مشترک

0
83
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – آنالیز فیلتر مد مشترک

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ:آنالیز فیلتر مد مشترک

 

در این پست می خواهیم بخش های زیر را شرح دهیم.

  • آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك
  • میراسازی سیم قدرت (Power Cord Damping)

 اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك، ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮق AC و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻌﺎدل ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن در ﺧﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻴﻢﻫﺎي ورودي ﻧﻮﺗﺮال ﺷﺎرش ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻂ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك در اﻧﺪازه و ﻓﺎز ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻮﺗﺮال ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن، ﺟﺮﻳﺎن را در ﻫﺮ دو ﺧﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ورودي ﻧﻮﺗﺮال ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎرش ﻣﻲدﻫﻨﺪ. اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ TOPSwitch وﻟﺘﺎژ VDRAIN  و ولتاژ خروجی دیود VDIODE در شکل ۳۳ نشان داده شده است.

وﻟﺘﺎژ درین (VDRAIN)TOPSwitch ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎزنﻫﺎي ﭘﺎرازﻳﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ. CS1 ﺧﺎزن درﻳﻦ TOPSwitch ﺑﻪ ارت زﻣﻴﻦ اﺳﺖ. COSS ﺧﺎزن ﺧﺮوﺟﻲ TOPSwitch اﺳﺖ. CBD1 ﺗﺎ CBD4 ﺧﺎزن ﻣﺆﺛﺮ در ﻫﺮ دﻳﻮد ﭘﻞ اﺳﺖ. CAC ﺧﺎزن در ﺑﻴﻦ ورودي AC اﺳﺖ (ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ LISN ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ). ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ارت زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﺧﺎزن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺶ ﺧﺎزن ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﺪل ﻛﺮد:

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ:آنالیز فیلتر مد مشترک
شکل ۳۳

CW1 : ﺧﺎزن ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﻤﺖ ”ﻧﻮﻳﺰي” ﻳﺎ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ اوﻟﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺎ ﺳﻤﺖ ”ﻧﻮﻳﺰي” ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ.

CW2 : ﺧﺎزن ﺳﻴﻢپیچی ﺳﻤﺖ ”ﻧﻮﻳﺰي” ﻳﺎ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ اوﻟﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺎ ﺳﻤﺖ ” آرام ” ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ.

CW3 : ﺧﺎزن ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺳﻤﺖ آرام اوﻟﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺎ ﺳﻤﺖ ﻧﻮﻳﺰي ﻳﺎ ﺳﻮﻳﭽﻴﻨﮓ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ.

CW4 : ﺧﺎزن ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺳﻤﺖ آرام اوﻟﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺎ ﺳﻤﺖ آرام ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ. اﻳﻦ ﺧﺎزن درواﻗﻊ ﺧﺎزن ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﺎزن ﻧﻮع Y ﻣﻘﺪار آن اﻓﺰوده ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺧﺎزن ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ دراﻳﻮ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ.

CW5 : ﺧﺎزن ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ در مسیر اوﻟﻴﻪ.

CW6 : ﺧﺎزن ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ در مسیر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ.

درﻳﻦ TOPSwitchn ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺎزنﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ زﻳﺮ وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ: CS1، CW1، CW2، COSS و .CW5 ﻫﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ICS1)، ICW1، ICW2، ICOSS و (ICW5 ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮه دراﻳﻮر ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .(TOPSwitch Drain pin) ﻫﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﻛﺴﺮي از ﻫﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ AC ورودي ﻫﺪاﻳﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﻮد:

ICS1 :ﺑﻪ اﺟﺰاي ﻣﺆﻟﻔﻪ زﻣﻴﻦ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. اﺟﺰاي ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از ﺧﺎزن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ درﻳﻦ TOPSwitch ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. اﺟﺰاي ارت از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻧﻮﺗﺮال ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ (و ﺗﻮﺳﻂ LISN ﺳﻨﺲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ)، ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﺧﻂ AC ﻛﻮﭘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ (ﺗﻮﺳﻂ LISN ﺳﻨﺲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ)، ﺟﺮﻳﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮدﻫﺎي ﭘﻞ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ (ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ روي ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺧﻂ در ﻃﻮل ﻫﺪاﻳﺖ دﻳﻮد ﭘﻞ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎزن دﻳﻮد ﭘﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ دﻳﻮدﻫﺎ در ﺣﺎل ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ)، ﺑﻪ ﺳﻴﻢﻫﺎي V+ و –V و ﺑﻪ ﭘﻴﻦ درﻳﻦ TOPSwitch از ﻃﺮﻳﻖ CW5  وCOSS ﺑﺎزﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

ICW1 :ﺑﻴﻦ CW3 ﻛﻪ ﺑﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎزﻣﻲﮔﺮدد و CS2 ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارت و CW6 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. در اداﻣﻪ ﺑﻴﻦ CW2 و ارت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. اﺟﺰاي ارت از ﻧﻮﺗﺮال و ﺧﻂ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ LISN ﺳﻨﺲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ICW2 :ﺑﻴﻦ ﺧﺎزن CW6 و ارت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﺟﺰاي ارت از ﻧﻮﺗﺮال و ﺧﻂ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ LISN ﺳﻨﺲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ICOSS :ﺑﻴﻦ CIN (ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد CIN داراي ESL ﺳﺮي ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻ را ﻣﻲﮔﻴﺮد.) و V- ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. اﺟﺰاي V- از ﭘﻞ ﻳﻚﺳﻮﺳﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺎرش دارﻧﺪ و وارد ﺳﻴﻢ ﻓﺎز و ﻧﻮل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارت ﻣﻲروﻧﺪ.

ICW5 :ﺑﻴﻦ CIN (ﺑﺎ (ESL و V+ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. اﺟﺰاي V+ از ﭘﻞ دﻳﻮدي ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻓﺎز و ﻧﻮل ﺑﻪ ارت ﻣﻲروﻧﺪ.( ﺗﻮﺳﻂ LISN ﺳﻨﺲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ)، ﺗﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺑﻪ TOPSwitch از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎزن ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻛﻮﭘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮﻫﻢ ﻧﻬﻲ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ بی اثر ﺷﺪن آنﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺟﺰاي ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن در ﺗﺮمﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎزن ﭘﺎرازﻳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ”ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل” ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﻂ ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﺧﻨﺜﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺪ ﺧﺮوﺟﻲ یکسوﺳﺎز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ دراﻳﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ دارﻧﺪ، زﻳﺮا اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺪازه Y-capacitor ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺘﻲ را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ﭼﻮك ﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ۱۰ mH ﺗﺎ ۳۳ mH اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻮك ﻫﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻛﻢﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻳﻚ ﭼﻮك ﮔﺴﺴﺘﻪ در ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﺮدن اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داده ﺷﻮد.

ﻃﺮح اﺟﺰا ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪهاي در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﻴﺶ از ١ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﻃﺮح ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ESL ﺧﺎزن ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻮﻳﺰ وﻟﺘﺎژ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI در ﺳﻴﻢﻫﺎي ﺑﺮق اﺻﻠﻲ ﻛﻮﭘﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺎزنﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺗﺮكﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﻦﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

common Mode Inductor
میراسازی سیم قدرت (Power Cord Damping)

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎ ٣ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ. ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق ﺷﺶﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ و ﺧﺎزن ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه، اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ۱۰۰ Ω و دﻣﭙﻴﻨﮓ ﻛﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رزوﻧﺎﻧﺲ دﻗﻴﻖ و ﺗﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ ١٥ ﺗﺎ ٢٥ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ، ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ رزوﻧﺎﻧﺲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺶازﺣﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ﻳﻚ ﻓﺮﻳﺖ ﺑﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ، ﻓﺸﺮده و ﻳﺎ ﺗﺮوﺋﻴﺪ در روي ارت ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺳﻴﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن دﻣﭙﻴﮓ ﺳﺮي ﭘﻴﻚ رزوﻧﺎﻧﺲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.ﻓﺮﻳﺖ ﺑﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮروﺋﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﺆﺛﺮ Ω ۱۰۰ در ﻣﺤﺪوده ١٥ ﺗﺎ ٢٥ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮﻳﺖ ﺑﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻴﻢ زﻣﻴﻦ حفاطتی ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ورودي و ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ داﺧﻠﻲ حفاظتی در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. Toroid نیز ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ادامه دارد …

 

منبع:گروه الکترونیک قدرت دانشگاه تهران

مطلب قبلیﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – آثار EMI فلای بک
مطلب بعدیﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – مدارهای نمونه

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید