اﺳﺘﻔﺎده از AVR در محیط صنعتی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺰ

0
81
اﺳﺘﻔﺎده از AVR در محیط صنعتی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺰ
اﺳﺘﻔﺎده از AVR در محیط صنعتی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺰ

ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از AVR در محیط صنعتی و ﭘﺮﻧﻮﻳﺰ، ﻧﻜﺎﺗی وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ آن در اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد مشکلی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار روی AVR

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﻳﺰ روی AVR اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار روی AVR از ﭼﻪ ﻋﻮاملی می ﺗﻮاﻧﺪ ناشی ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه را می ﺗﻮان ذﻛﺮ ﻛﺮد:

  1. ﻧﻮﻳﺰی ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ وارد می ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
  2. ﻧﻮﻳﺰی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪار ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ورودی و خروجی ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ و ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﺗﺰرﻳﻖ می ﺷﻮد.
  3. ﻧﻮﻳﺰ تشعشعی ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻘﺎی ﻣﻴﺪان ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ در ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻣی ﻛﻨﺪ.

ﺧﻨﺜی ﺳﺎزی ﻧﻮﻳﺰ AVR

ﺑﺮای خنثی ﺳﺎزی اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ می ﺗﻮان ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی مختلفی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ برخی از آﻧﻬﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ذﻛﺮ می ﺷﻮد:

  1. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎرک ﻣﻌﺘﺒﺮ AVR ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ grade ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، ﺑﺮخی ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﻨﺪ mega8 ﻳﺎ mega32 در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
  2. اﺳﺘﻔﺎده حتی اﻻﻣﻜﺎن از ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎی SMD ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع DIP آن از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ.
  3. ﻗﺮار دادن EMI Filter+VDR و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺧﺎزن 100nF و ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ۴۰۰V در ورودی ﺗﻐﺬﻳﻪ در حالتی ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺮق ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺎﻣﻴﻦ می ﺷﻮد. ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ می ﺗﻮان در ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ EMI filter ﭼﻨﻴﻦ خازنی را ﻗﺮار داد. در ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻳﻚ اﺗﺼﺎل Earth وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.
  4. در صورت استفاده از یک منبع تغذیه سوئیچینگ باید طراحی منبع تغذیه به گونه‌‌ای باشد که تمهیدات لازم برای مقابله با شرایط نویزدر آن وجود داشته باشد.
  5. و راه حل‌های دیگر که در مقاله زیر کامل برسی شده است.

مطالعه کامل مقاله

 

منبع: میکرودیزاینرالکترونیک

مطلب قبلیدانلود پروژه چرخ متر دیجیتال
مطلب بعدیپروژه تشخیص اعداد از پلاک خودرو

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید