تشخیص اشیاء با استفاده از Raspberry Pi B+ 2014 – قسمت دوم

0
140
تشخیص اشیاء با استفاده از Raspberry Pi B+ 2014 – قسمت دوم

در قسمت اول دیدیم چجوری میشه تنسورفلو لایت پایتون (TensorFlow Lite Python) رو برای رزبری مدل Raspberry Pi B+ 2014 بیلد بگیریم و نصب کنیم.

در این قسمت میخوایم با استفاده از نمونه کدهای تنسورفلو به همراه کمی دستکاری، اشیاء رو از طریق دوربین یا تک-تصویر تشخیص بدیم.

 

بزن بریم

در مرحله اول باید نمونه کدهای تنسورفلو رو کلون کنیم و وارد پوشه مورد نظر بشیم:

git clone https://github.com/tensorflow/examples --depth 1

cd examples/lite/examples/object_detection/raspberry_pi

در مرحله دوم باید پیش نیازها رو نصب کنیم و مدلهای مورد نیاز رو دانلود کنیم که با این دستور انجام میشه:

bash download.sh .

در ادامه میتونیم کد رو تست کنیم (دقت کنید که باید دوربین رزبری رو نصب و فعال کرده باشید):

python3 detect_picamera.py --model detect.tflite --labels coco_labels.txt

دوربین رو به هر طرفی بگیرید و ببینید مدل هوش مصنوعی چه اشیائی رو تشخیص میده؟

 

تشخیص اشیاء در یک تصویر

کد نمونه تنسورفلو فقط با دوربین کار میکنه و برای اینکه بتونیم روی یک تصویر امتحانش کنیم باید تغییراتی رو در کد اعمال کنیم، برای این کار اول باید کتابخانه OpenCV رو برای پایتون نصب کنیم تا با استفاده از اون، تصویر رو بخونیم، داخلش نقاشی کنیم و نمایشش بدیم:

pip3 install opencv-python

این کتابخانه یک سری پیش نیاز داره که روی سیستم عامل رزبری شما باید نصب باشه، مثلا اگه خطا داد که نمیتونه libcblas.so رو پیدا کنه، باید کتابخانه زیر رو نصب کنید:

sudo apt install libatlas-base-dev

این لینک میتونه در خطایابی نصب OpenCV به شما کمک کنه.

کتابخانه imutils رو هم برای تغییر سایز تصویر نیاز داریم:

pip3 install imutils

ویدئو

ویدیو اینکه چطوری این کار رو انجام میدیم رو، اینجا می تونید ببینید:

سورس کد کامل

سورس کد کامل main.py:

# python3
#
# Copyright 2021 Ali EP. All Rights Reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
"""Example using TF Lite to detect objects with the Raspberry Pi camera."""

from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import argparse
import io
import re
import time

import numpy as np
import cv2
import imutils

from tflite_runtime.interpreter import Interpreter


def load_labels(path):
"""Loads the labels file. Supports files with or without index numbers."""
with open(path, 'r', encoding='utf-8') as f:
lines = f.readlines()
labels = {}
for row_number, content in enumerate(lines):
pair = re.split(r'[:\s]+', content.strip(), maxsplit=1)
if len(pair) == 2 and pair[0].strip().isdigit():
labels[int(pair[0])] = pair[1].strip()
else:
labels[row_number] = pair[0].strip()
return labels


def set_input_tensor(interpreter, image):
"""Sets the input tensor."""
tensor_index = interpreter.get_input_details()[0]['index']
input_tensor = interpreter.tensor(tensor_index)()[0]
input_tensor[:, :] = image


def get_output_tensor(interpreter, index):
"""Returns the output tensor at the given index."""
output_details = interpreter.get_output_details()[index]
tensor = np.squeeze(interpreter.get_tensor(output_details['index']))
return tensor


def detect_objects(interpreter, image, threshold):
"""Returns a list of detection results, each a dictionary of object info."""
set_input_tensor(interpreter, image)
interpreter.invoke()

# Get all output details
boxes = get_output_tensor(interpreter, 0)
classes = get_output_tensor(interpreter, 1)
scores = get_output_tensor(interpreter, 2)
count = int(get_output_tensor(interpreter, 3))

results = []
for i in range(count):
if scores[i] >= threshold:
result = {
'bounding_box': boxes[i],
'class_id': classes[i],
'score': scores[i]
}
results.append(result)
return results


def annotate_objects(image, results, labels, w, h):
"""Draws the bounding box and label for each object in the results."""
for obj in results:
if obj['score'] < 0.6:
continue
# Convert the bounding box figures from relative coordinates
# to absolute coordinates based on the original resolution
ymin, xmin, ymax, xmax = obj['bounding_box']
xmin = int(xmin * w)
xmax = int(xmax * w)
ymin = int(ymin * h)
ymax = int(ymax * h)

# Overlay the box, label, and score on the camera preview
cv2.rectangle(image, (xmin, ymin), (xmax, ymax), (0, 0, 255), 2)
lbl = '%s %.2f' % (labels[obj['class_id']], obj['score'])
cv2.putText(image, lbl, (xmin, ymin),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 255), 2)


def main():
parser = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter)
parser.add_argument(
'--model', help='File path of .tflite file.', required=True)
parser.add_argument(
'--labels', help='File path of labels file.', required=True)
parser.add_argument(
'--threshold',
help='Score threshold for detected objects.',
required=False,
type=float,
default=0.4)
args = parser.parse_args()

labels = load_labels(args.labels)
interpreter = Interpreter(args.model)
interpreter.allocate_tensors()
_, input_height, input_width, _ = interpreter.get_input_details()[0]['shape']

image = cv2.imread("cats-n-dogs-3.jpg")
image = imutils.resize(image, width=input_width, height=input_height)
image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
start_time = time.monotonic()
results = detect_objects(interpreter, image, args.threshold)
elapsed_ms = (time.monotonic() - start_time) * 1000

annotate_objects(image, results, labels, input_width, input_height)
cv2.putText(image, '%.1fms' % (elapsed_ms), (8, 20),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 0, 255), 2)

image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)
cv2.imshow("Output", image)
cv2.waitKey(0)


if __name__ == '__main__':
main()

 

 

 

منبع:سیسوگ

مطلب قبلیتشخیص اشیاء با استفاده از Raspberry Pi B+ 2014 – قسمت اول
مطلب بعدیپردازش تصویر – شمارش لوله ها

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید