راه‌اندازی ماژول ws2812 با آردینو

0
67
راه اندازی ماژول ws2812 با اردینو
راه اندازی ماژول ws2812 با اردینو

آشنایی با ماژول

این ماژول‌ها در واقع خیلی شبیه LED‌های RGB هستند. با این تفاوت که در این نوع از دیود‌های نورانی یک راه‌انداز خیلی کوچیک و یکپارچه هم اضافه شده که به شکلی دستور یا داده دریافت می‌کند. شکل این دستور‌ها بسته به چیزی دارد که شما می‌خواهید باهاش ماژول رو کنترل کنید.

راه اندازی ماژول ws2812 با اردینو
راه اندازی ماژول ws2812 با اردینو

طریقه آدرس دهی به ماژول

برای کنترل این ماژول ما می‌آییم ۲۴بیت دیتا به این ic توسط یدونه سیم می‌دیم. که ۸ بیت برای رنگ قرمز، ۸ بیت برای رنگ سبز و ۸ بیت برای رنگ آبی استفاده می‌شود که امکان ایجاد رنگ با ۲۵۶حالت ممکن می‌کند.

پایه‌های ارتباطی ماژول

 

راه اندازی ماژول ws2812 با اردینو
راه اندازی ماژول ws2812 با اردینو

 

اتصال ماژول به آردینو

راه اندازی ماژول ws2812 با اردینو
راه اندازی ماژول ws2812 با اردینو

عکس گویا هست فقط di به پین شماره ۶وصل می‌شود. اگه چندتا از این ماژولا دارین می‌تونین do اولین ماژولو به di دومین ماژول و …تاجایی که دلتون بخواد ماژولارو وصل کنید تا داده انتقال داده بشه.

برنامه نویسی آردین

 

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
 #include <avr/power.h>
#endif

#define PIN 6

// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
//  NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//  NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//  NEO_GRB   Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//  NEO_RGB   Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

// IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
// pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input
// and minimize distance between Arduino and first pixel. Avoid connecting
// on a live circuit...if you must, connect GND first.

void setup() {
 // This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket
 #if defined (__AVR_ATtiny85__)
  if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
 #endif
 // End of trinket special code


 strip.begin();
 strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
}

void loop() {
 // Some example procedures showing how to display to the pixels:
 colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
 colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
 colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
 // Send a theater pixel chase in...
 theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
 theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red
 theaterChase(strip.Color(0, 0, 127), 50); // Blue

 rainbow(20);
 rainbowCycle(20);
 theaterChaseRainbow(50);
}

// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
 for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
  strip.setPixelColor(i, c);
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

void rainbow(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;

 for(j=0; j<256; j++) {
  for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;

 for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
  for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
 for (int j=0; j<10; j++) { //do 10 cycles of chasing
  for (int q=0; q < 3; q++) {
   for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, c);  //turn every third pixel on
   }
   strip.show();

   delay(wait);

   for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, 0);    //turn every third pixel off
   }
  }
 }
}

//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
 for (int j=0; j < 256; j++) {   // cycle all 256 colors in the wheel
  for (int q=0; q < 3; q++) {
   for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255));  //turn every third pixel on
   }
   strip.show();

   delay(wait);

   for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, 0);    //turn every third pixel off
   }
  }
 }
}

// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
 WheelPos = 255 - WheelPos;
 if(WheelPos < 85) {
  return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
 }
 if(WheelPos < 170) {
  WheelPos -= 85;
  return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
 }
 WheelPos -= 170;
 return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}

 

این کدهارو رو بردتون آپلود کنید.

 

دانلود دیتاشیت

 

منبع:  میکرودیزاینرالکترونیک

 

مطلب قبلیپروگرم کردن آردوینو با بلوتوث
مطلب بعدیتایمرهای میکروکنترلر LPC1768

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید