راه‌اندازی OLED با آردوینو

0
751
راه اندازی OLED با آردوینو
راه اندازی OLED با آردوینو

نمایشگر OLED چیست؟

نمایشگر‌های OLED نوع پیشرفته‌تر و بهتری از نمایشگرهای LED است. درواقع نمایشگرهایی با کانتراست و رزولوشن بالا هستند، از این‌رو قابلیت خوانایی زیادی را برای کاربر فراهم می‌کنند. این نوع ماژول‌ها فاقد Backlight هستند و نور پس‌زمینه را خودشان ایجاد می‌کنند، از این‌رو نسبت‌به LCD‌ها باریک‌تر، شفاف‌تر و شکیل‌تر هستند. در این مقاله قصد داریم نمایشگر OLED ۱۲۸*۳۲ را راه‌اندازی کنیم. در این ماژول از چیپ راه‌اندازی SSD1306 به‌همراه پروتکل ارتباطی I2C استفاده‌شده‌است. با ما همراه باشید.

دانلود کتابخانه:

برای این راه‌اندازی به دو کتابخانه Adafruit_SSD1306 و Adafruit_GFX نیاز داریم. برای نصب آنها به‌صورت‌زیر عمل می‌کنیم:

  1. در محیط آردوینو به Sketch> Include Library> Manage Library بروید.
  2. در نوار بالای صفحه نام کتابخانه مورد نظر را وارد می‌کنیم.
نصب کتابخانه‌ها
نصب کتابخانه‌ها

 

3. در کتابخانه موردنظر، آخرین ورژن را انتخاب‌کرده و دکمه Instal را می‌زنیم.

انتخاب آخرین ورژن
انتخاب آخرین ورژن

 

4. این روند را برای هر دو کتابخانه انجام می‌دهیم.

اتصالات پین:

راه‌اندازی‌OLED کار ساده‌ایست. ابتدا پین‌های آن‌را مطابق الگوی‌زیر به برد آردوینو وصل می‌کنیم:

پین اتصال به آردوینو
GND GND
VCC 5V
SCL A5
SDA A4

 

توجه داشته باشید که تغذیه OLED را به 5 ولت وصل نمایید.

مدار:

مدار
مدار

 

نمونه کد:

کد زیر را در نرم‌افزار آردوینو وارد کنید:

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels

// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET 4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

#define NUMFLAKES 10 // Number of snowflakes in the animation example

#define LOGO_HEIGHT 16
#define LOGO_WIDTH 16
static const unsigned char PROGMEM logo_bmp[] =
{ B00000000, B11000000,
B00000001, B11000000,
B00000001, B11000000,
B00000011, B11100000,
B11110011, B11100000,
B11111110, B11111000,
B01111110, B11111111,
B00110011, B10011111,
B00011111, B11111100,
B00001101, B01110000,
B00011011, B10100000,
B00111111, B11100000,
B00111111, B11110000,
B01111100, B11110000,
B01110000, B01110000,
B00000000, B00110000 };

void setup() {
Serial.begin(9600);

// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x32
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;); // Don't proceed, loop forever
}

// Show initial display buffer contents on the screen --
// the library initializes this with an Adafruit splash screen.
display.display();
delay(2000); // Pause for 2 seconds

// Clear the buffer
display.clearDisplay();

// Draw a single pixel in white
display.drawPixel(10, 10, WHITE);

// Show the display buffer on the screen. You MUST call display() after
// drawing commands to make them visible on screen!
display.display();
delay(2000);
// display.display() is NOT necessary after every single drawing command,
// unless that's what you want...rather, you can batch up a bunch of
// drawing operations and then update the screen all at once by calling
// display.display(). These examples demonstrate both approaches...

testtext(); // Draw scrolling text

testdrawline(); // Draw many lines

testdrawrect(); // Draw rectangles (outlines)

testfillrect(); // Draw rectangles (filled)

testdrawcircle(); // Draw circles (outlines)

testfillcircle(); // Draw circles (filled)

testdrawroundrect(); // Draw rounded rectangles (outlines)

testfillroundrect(); // Draw rounded rectangles (filled)

testdrawtriangle(); // Draw triangles (outlines)

testfilltriangle(); // Draw triangles (filled)

testdrawchar(); // Draw characters of the default font

testdrawstyles(); // Draw 'stylized' characters

//

testdrawbitmap(); // Draw a small bitmap image

// Invert and restore display, pausing in-between
display.invertDisplay(true);
delay(1000);
display.invertDisplay(false);
delay(1000);

testanimate(logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT); // Animate bitmaps
}

void loop() {
}

void testtext(void) {
display.clearDisplay();

display.setTextSize(2); // Draw 2X-scale text
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(6, 0);
display.println(F("Sisoog.com"));
display.display(); // Show initial text
delay(2000);
}


void testdrawline() {
int16_t i;

display.clearDisplay(); // Clear display buffer

for(i=0; i<display.width(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, WHITE);
display.display(); // Update screen with each newly-drawn line
delay(1);
}
for(i=0; i<display.height(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
}
delay(250);

display.clearDisplay();

for(i=0; i<display.width(); i+=4) {
display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, WHITE);
display.display();
delay(1);
}
for(i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
}
delay(250);

display.clearDisplay();

for(i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, WHITE);
display.display();
delay(1);
}
for(i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
}
delay(250);

display.clearDisplay();

for(i=0; i<display.height(); i+=4) {
display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
}
for(i=0; i<display.width(); i+=4) {
display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, WHITE);
display.display();
delay(1);
}

delay(2000); // Pause for 2 seconds
}

void testdrawrect(void) {
display.clearDisplay();

for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, WHITE);
display.display(); // Update screen with each newly-drawn rectangle
delay(1);
}

delay(2000);
}

void testfillrect(void) {
display.clearDisplay();

for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
// The INVERSE color is used so rectangles alternate white/black
display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, INVERSE);
display.display(); // Update screen with each newly-drawn rectangle
delay(1);
}

delay(2000);
}

void testdrawcircle(void) {
display.clearDisplay();

for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=2) {
display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, WHITE);
display.display();
delay(1);
}

delay(2000);
}

void testfillcircle(void) {
display.clearDisplay();

for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=3) {
// The INVERSE color is used so circles alternate white/black
display.fillCircle(display.width() / 2, display.height() / 2, i, INVERSE);
display.display(); // Update screen with each newly-drawn circle
delay(1);
}

delay(2000);
}

void testdrawroundrect(void) {
display.clearDisplay();

for(int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
display.height()/4, WHITE);
display.display();
delay(1);
}

delay(2000);
}

void testfillroundrect(void) {
display.clearDisplay();

for(int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
// The INVERSE color is used so round-rects alternate white/black
display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
display.height()/4, INVERSE);
display.display();
delay(1);
}

delay(2000);
}

void testdrawtriangle(void) {
display.clearDisplay();

for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
display.drawTriangle(
display.width()/2 , display.height()/2-i,
display.width()/2-i, display.height()/2+i,
display.width()/2+i, display.height()/2+i, WHITE);
display.display();
delay(1);
}

delay(2000);
}

void testfilltriangle(void) {
display.clearDisplay();

for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
// The INVERSE color is used so triangles alternate white/black
display.fillTriangle(
display.width()/2 , display.height()/2-i,
display.width()/2-i, display.height()/2+i,
display.width()/2+i, display.height()/2+i, INVERSE);
display.display();
delay(1);
}

delay(2000);
}

void testdrawchar(void) {
display.clearDisplay();

display.setTextSize(1); // Normal 1:1 pixel scale
display.setTextColor(WHITE); // Draw white text
display.setCursor(0, 0); // Start at top-left corner
display.cp437(true); // Use full 256 char 'Code Page 437' font

// Not all the characters will fit on the display. This is normal.
// Library will draw what it can and the rest will be clipped.
for(int16_t i=0; i<256; i++) {
if(i == '\n') display.write(' ');
else display.write(i);
}

display.display();
delay(2000);
}

void testdrawstyles(void) {
display.clearDisplay();

display.setTextSize(1); // Normal 1:1 pixel scale
display.setTextColor(WHITE); // Draw white text
display.setCursor(0,0); // Start at top-left corner
display.println(F("Hello, world!"));

display.setTextColor(BLACK, WHITE); // Draw 'inverse' text
display.println(3.141592);

display.setTextSize(2); // Draw 2X-scale text
display.setTextColor(WHITE);
display.print(F("0x")); display.println(0xDEADBEEF, HEX);

display.display();
delay(2000);
}

//

void testdrawbitmap(void) {
display.clearDisplay();

display.drawBitmap(
(display.width() - LOGO_WIDTH ) / 2,
(display.height() - LOGO_HEIGHT) / 2,
logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT, 1);
display.display();
delay(1000);
}

#define XPOS 0 // Indexes into the 'icons' array in function below
#define YPOS 1
#define DELTAY 2

void testanimate(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
int8_t f, icons[NUMFLAKES][3];

// Initialize 'snowflake' positions
for(f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
icons[f][XPOS] = random(1 - LOGO_WIDTH, display.width());
icons[f][YPOS] = -LOGO_HEIGHT;
icons[f][DELTAY] = random(1, 6);
Serial.print(F("x: "));
Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
Serial.print(F(" y: "));
Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
Serial.print(F(" dy: "));
Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
}

for(;;) { // Loop forever...
display.clearDisplay(); // Clear the display buffer

// Draw each snowflake:
for(f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, WHITE);
}

display.display(); // Show the display buffer on the screen
delay(200); // Pause for 1/10 second

// Then update coordinates of each flake...
for(f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
// If snowflake is off the bottom of the screen...
if (icons[f][YPOS] >= display.height()) {
// Reinitialize to a random position, just off the top
icons[f][XPOS] = random(1 - LOGO_WIDTH, display.width());
icons[f][YPOS] = -LOGO_HEIGHT;
icons[f][DELTAY] = random(1, 6);
}
}
}
}

 

نمایش:

اکنون پس‌از انتخاب پورت متصل‌به برد آردوینو‌، کد خود را روی برد آپلود نمایید و نتیجه را رویOLED ببینید.

خروجی نهایی
خروجی نهایی

 

 

منبع: سیسوگ

برای این مقاله نظر بگذارید:

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید