کار با ماژول تمام عیار mc60 – قسمت پنجم – ساخت MP3 Player

0
155
کار با ماژول تمام عیار mc60 – قسمت پنجم – ساخت MP3 Player

در قسمت قبل از آموزشمون، ساخت یک ردیاب کامل رو با ماژول MC60 و هدربرد جدیدی که معرفی کرده بودیم پیش بردیم. حالا توی این قسمت میخوایم که بیشتر با بخش کارت حافظه و صدای ماژول کار بکنیم و یک MC60 MP3 player بسازیم.

ما یک MP3 Player می‌سازیم که آهنگ‌ها را از کارت حافظه خوانده و به ترتیب پخش می‌کند. همچنین چند کلید برای کنترل پخش قرار میدیم که بشه با اونها آهنگ قبلی و بعدی رو پخش کرد و صدا رو کم و زیاد کرد و پخش رو متوقف کرد و شروع کرد. برای اتصال کلیدها به ماژول هم از ADC کمک گرفتیم تا با یک پین بتونیم چندها کلید رو تشخیص بدیم.

در زیر نحوه اتصال کلیدها به پین ADC رو می‌بینید.

 

اول از همه با یک تقسیم مقاومتی ولتاژ 5 ولت رو به 2.8 تبدیل کردیم (چون ولتاژ IO های ماژول 2.8V هست) و بعد هم هر کدوم از کلیدها یک ولتاژ متفاوت رو ایجاد میکنه که توی کد مقدار اونها رو وارد کردم.

این هم تصویر مداری که خودم وصل کردم:

 

حالا بریم سراغ کد MC60 MP3 player
#ifdef __CUSTOMER_CODE__

#include "custom_feature_def.h"
#include "ril.h"
#include "ril_util.h"
#include "ql_stdlib.h"
#include "ql_error.h"
#include "ql_uart.h"
#include "ql_system.h"
#include "ql_time.h"
#include "ql_fs.h"
#include "ril_audio.h"
#include "ql_adc.h"

///other ///////////////////////////////////
#define LENGTH 100
u8 listSongs[150][LENGTH] = {0};
u8 listSongs_last = 0;
u8 songPlaying = 0;
u8 songVolume = 5;
static u32 ADC_CustomParam = 1;
u8 RIL_STATUS = 0;
bool PLAYING = TRUE;
//////////////////////////////////////////////

///for DEBUG///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define SERIAL_RX_BUFFER_LEN 2048
#define DEBUG_PORT UART_PORT1
#define DBG_BUF_LEN 512
static char DBG_BUFFER[DBG_BUF_LEN];
#define APP_DEBUG(FORMAT, ...) \
{ \
Ql_memset(DBG_BUFFER, 0, DBG_BUF_LEN); \
Ql_sprintf(DBG_BUFFER, FORMAT, ##__VA_ARGS__); \
Ql_UART_Write((Enum_SerialPort)(DEBUG_PORT), (u8 *)(DBG_BUFFER), Ql_strlen((const char *)(DBG_BUFFER))); \
}
char m_RxBuf_Uart[SERIAL_RX_BUFFER_LEN];
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

static void ADC_Program();
void listSong();
void playSong();
static void CallBack_UART_Hdlr(Enum_SerialPort port, Enum_UARTEventType msg, bool level, void *customizedPara);
static void HTTP_Program();
static void Hdlr_RecvNewSMS(u32 nIndex, bool bAutoReply);
void SMS_TextMode_Send(char strPhNum[], char strTextMsg[]);
static void Callback_AudPlay(s32 errCode);

void proc_main_task(s32 taskId)
{
s32 ret;
ST_MSG msg;

while (TRUE)
{
Ql_OS_GetMessage(&msg);
switch (msg.message)
{
case MSG_ID_RIL_READY:
APP_DEBUG("LOAD LEVEL 1 (RIL READY)\r\n");
Ql_RIL_Initialize();
RIL_STATUS = 1;

ADC_Program();
RIL_AUD_SetChannel(1);
RIL_AUD_SetVolume(2, songVolume);
RIL_AUD_RegisterPlayCB(Callback_AudPlay);
listSong();
playSong(songPlaying);

break;
case MSG_ID_URC_INDICATION:
APP_DEBUG("Received URC: type: %d\r\n", msg.param1);

break;
}
}
}

static void Callback_OnADCSampling(Enum_ADCPin adcPin, u32 adcValue, void *customParam)
{
if (adcValue > 400)
{

if (adcValue > 910 && 930 > adcValue)
{
PLAYING = TRUE;
playSong(++songPlaying);
APP_DEBUG("KEY 1\r\n");
}
else if (adcValue > 680 && 700 > adcValue)
{
songVolume += 2;
RIL_AUD_SetVolume(2, songVolume);
APP_DEBUG("KEY 2\r\n");
}
else if (adcValue > 550 && 570 > adcValue)
{
if (PLAYING)
{
PLAYING = FALSE;
RIL_AUD_StopPlay();
}
else
{
PLAYING = TRUE;
playSong(songPlaying);
}
APP_DEBUG("KEY 3\r\n");
}
else if (adcValue > 460 && 480 > adcValue)
{
songVolume -= 2;
RIL_AUD_SetVolume(2, songVolume);
APP_DEBUG("KEY 4\r\n");
}
else if (adcValue > 400 && 420 > adcValue)
{
PLAYING = TRUE;
playSong(--songPlaying);
APP_DEBUG("KEY 5\r\n");
}
Ql_Sleep(100);
}
}

static void ADC_Program(void)
{
Enum_PinName adcPin = PIN_ADC0;

// Register callback foR ADC
Ql_ADC_Register(adcPin, Callback_OnADCSampling, (void *)&ADC_CustomParam);

// Initialize ADC (sampling count, sampling interval)
Ql_ADC_Init(adcPin, 1, 10);

// Start ADC sampling
Ql_ADC_Sampling(adcPin, TRUE);
}

void playSong(int n)
{
s32 ret;

ret = RIL_AUD_PlayFile((char *)listSongs[n], FALSE);
if (ret != RIL_AT_SUCCESS)
{
playSong(++songPlaying);
}
}

static void Callback_AudPlay(s32 errCode)
{
if (AUD_PLAY_IND_OK == errCode)
{
APP_DEBUG("PLAYING FINISHED\r\n");
playSong(++songPlaying);
}
else if (AUD_PLAY_IND_INTERRUPT == errCode)
{
APP_DEBUG("<-- Playing is interrupted -->\r\n");
}
}

void listSong()
{
static s32 handle = -1;
static s32 handle2 = -1;
bool isdir = FALSE;
u8 filePath[LENGTH] = {0};
u8 filePath2[LENGTH] = {0};
u8 filePath3[LENGTH] = {0};
u8 filename[LENGTH] = {0};
s32 filesize = 0;
Ql_memset(filePath, 0, LENGTH);
Ql_memset(filename, 0, LENGTH);
Ql_sprintf(filePath, "%s%s\0", "SD:", "*");
handle = Ql_FS_FindFirst(filePath, filename, LENGTH, &filesize, &isdir);
if (handle > 0)
{
do
{
if (isdir)
{
Ql_strcpy(filePath2, filePath);
filePath2[Ql_strlen(filePath2) - 1] = '\0';
Ql_sprintf(filePath2, "%s%s\\*\0", filePath2, filename);
handle2 = Ql_FS_FindFirst(filePath2, filename, LENGTH, &filesize, &isdir);
if (handle2 > 0)
{
do
{
if (isdir)
{
}
else
{
Ql_strcpy(filePath3, filePath2);
filePath3[Ql_strlen(filePath3) - 1] = '\0';
Ql_sprintf(filePath3, "%s\\%s\0", filePath3, filename);
Ql_strcpy(listSongs[listSongs_last], filePath3);
listSongs_last++;
}

} while ((Ql_FS_FindNext(handle2, filename, LENGTH, &filesize, &isdir)) == QL_RET_OK);
Ql_FS_FindClose(handle2);
handle2 = -1;
}
}
else
{
Ql_strcpy(filePath3, filePath);
filePath3[Ql_strlen(filePath3) - 1] = '\0';
Ql_sprintf(filePath3, "%s%s\0", filePath3, filename);
Ql_strcpy(listSongs[listSongs_last], filePath3);
listSongs_last++;
}
Ql_memset(filename, 0, LENGTH);
} while ((Ql_FS_FindNext(handle, filename, LENGTH, &filesize, &isdir)) == QL_RET_OK);
Ql_FS_FindClose(handle);
handle = -1;

// for (u32 i = 0; i < 100; i++)
// {
// Ql_Sleep(100);
// APP_DEBUG("\r\nsong path = %s\r\n", listSongs[i]);
// }
}
else
{
APP_DEBUG("\r\n<-- No file in the dir -->\r\n");
}
}

//Read serial port
void proc_subtask1(s32 TaskId)
{
s32 ret;
ST_MSG msg;
ST_UARTDCB dcb;
Enum_SerialPort mySerialPort = UART_PORT1;
dcb.baudrate = 115200;
dcb.dataBits = DB_8BIT;
dcb.stopBits = SB_ONE;
dcb.parity = PB_NONE;
dcb.flowCtrl = FC_NONE;
Ql_UART_Register(mySerialPort, CallBack_UART_Hdlr, NULL);
Ql_UART_OpenEx(mySerialPort, &dcb);
Ql_UART_ClrRxBuffer(mySerialPort);
APP_DEBUG("START PROGRAM (SISOOG.COM)\r\n");

while (TRUE)
{
Ql_OS_GetMessage(&msg);
switch (msg.message)
{
case MSG_ID_USER_START:
break;
default:
break;
}
}
}

static s32 ReadSerialPort(Enum_SerialPort port, /*[out]*/ u8 *pBuffer, /*[in]*/ u32 bufLen)
{
s32 rdLen = 0;
s32 rdTotalLen = 0;
if (NULL == pBuffer || 0 == bufLen)
{
return -1;
}
Ql_memset(pBuffer, 0x0, bufLen);
while (1)
{
rdLen = Ql_UART_Read(port, pBuffer + rdTotalLen, bufLen - rdTotalLen);
if (rdLen <= 0)
{
break;
}
rdTotalLen += rdLen;
}
return rdTotalLen;
}

static void CallBack_UART_Hdlr(Enum_SerialPort port, Enum_UARTEventType msg, bool level, void *customizedPara)
{
switch (msg)
{
case EVENT_UART_READY_TO_READ:
{
char *p = NULL;
s32 totalBytes = ReadSerialPort(port, m_RxBuf_Uart, sizeof(m_RxBuf_Uart));
if (totalBytes <= 0)
{
break;
}
if (Ql_strstr(m_RxBuf_Uart, "ok"))
{
APP_DEBUG("ok\r\n");
break;
}
break;
}
}
}
#endif // __CUSTOMER_CODE__
 

و این هم فایل custom_task_cfg.h :
TASK_ITEM(proc_subtask1, subtask1_id, 5*1024, DEFAULT_VALUE1, DEFAULT_VALUE2)
TASK_ITEM(proc_subtask2, subtask2_id, 10*1024, DEFAULT_VALUE1, DEFAULT_VALUE2)

 

قسمت شروع کد اینجا در خط 59 تا 69 هست

case MSG_ID_RIL_READY:
APP_DEBUG("LOAD LEVEL 1 (RIL READY)\r\n");
Ql_RIL_Initialize();
RIL_STATUS = 1;

ADC_Program();
RIL_AUD_SetChannel(1);
RIL_AUD_SetVolume(2, 2);
RIL_AUD_RegisterPlayCB(Callback_AudPlay);
listSong();
playSong(songPlaying);

بعد از آماده بودن توابع RIL، اول از همه بخش ADC رو با فراخوانی تابع زیر راه اندازی می‌کنیم:

static void ADC_Program(void)
{
Enum_PinName adcPin = PIN_ADC0;

// Register callback foR ADC
Ql_ADC_Register(adcPin, Callback_OnADCSampling, (void *)&ADC_CustomParam);

// Initialize ADC (sampling count, sampling interval)
Ql_ADC_Init(adcPin, 1, 10);

// Start ADC sampling
Ql_ADC_Sampling(adcPin, TRUE);
}

 

با تابع Ql_ADC_Register پین ADC رو مشخص کرده و در پارامتر دوم یک تابع رو برای اون مشخص می‌کنیم که هر بار که مقدار ADC رو خوند این تابع فراخوانی بشه و کدهای توش اجرا بشن، (لازم نیست که مثل میکروکنترلر ها توی loop هر بار مقدار ADC رو بخونیم، چون اینجا ما یک سیستم عامل داریم!) بعد هم با تابع Ql_ADC_Init توی پارامتر دوم تعداد نمونه برداری‌ها (خودش چند نمونه برداری میکنه و میانگین رو به ما می‌ده) و توی پارامتر سوم اینکه هر چند میلی ثانیه باید اجرا بشه رو براش مشخص می‌کنیم، در آخر هم که میگیم شروع کن.

توی این سه خط هم اول از همه مشخص می‌کنیم که می خوایم صدا از طریق هدفون وصل باشه (RIL_AUD_SetChannel)، بعد هم میزان صدا رو تعیین کرده (که پارامتر اول شماره کانال هست و پارامتر دوم میزان صدا) و بعد از اون هم توی پارامتر اول RIL_AUD_RegisterPlayCB آدرس یه تابع دیگه رو میدیم که هر موقع پخش تموم شد یا متوقف شد این تابع اجرا بشه.

 RIL_AUD_SetChannel(1);
RIL_AUD_SetVolume(2, songVolume);
RIL_AUD_RegisterPlayCB(Callback_AudPlay);

حالا میریم سراغ تابع listSong که یکم پیچیدس:

void listSong()
{
static s32 handle = -1;
static s32 handle2 = -1;
bool isdir = FALSE;
u8 filePath[LENGTH] = {0};
u8 filePath2[LENGTH] = {0};
u8 filePath3[LENGTH] = {0};
u8 filename[LENGTH] = {0};
s32 filesize = 0;
Ql_memset(filePath, 0, LENGTH);
Ql_memset(filename, 0, LENGTH);
Ql_sprintf(filePath, "%s%s\0", "SD:", "*");
handle = Ql_FS_FindFirst(filePath, filename, LENGTH, &filesize, &isdir);
if (handle > 0)
{
do
{
if (isdir)
{
Ql_strcpy(filePath2, filePath);
filePath2[Ql_strlen(filePath2) - 1] = '\0';
Ql_sprintf(filePath2, "%s%s\\*\0", filePath2, filename);
handle2 = Ql_FS_FindFirst(filePath2, filename, LENGTH, &filesize, &isdir);
if (handle2 > 0)
{
do
{
if (isdir)
{
}
else
{
Ql_strcpy(filePath3, filePath2);
filePath3[Ql_strlen(filePath3) - 1] = '\0';
Ql_sprintf(filePath3, "%s\\%s\0", filePath3, filename);
Ql_strcpy(listSongs[listSongs_last], filePath3);
listSongs_last++;
}

} while ((Ql_FS_FindNext(handle2, filename, LENGTH, &filesize, &isdir)) == QL_RET_OK);
Ql_FS_FindClose(handle2);
handle2 = -1;
}
}
else
{
Ql_strcpy(filePath3, filePath);
filePath3[Ql_strlen(filePath3) - 1] = '\0';
Ql_sprintf(filePath3, "%s%s\0", filePath3, filename);
Ql_strcpy(listSongs[listSongs_last], filePath3);
listSongs_last++;
}
Ql_memset(filename, 0, LENGTH);
} while ((Ql_FS_FindNext(handle, filename, LENGTH, &filesize, &isdir)) == QL_RET_OK);
Ql_FS_FindClose(handle);
handle = -1;

// for (u32 i = 0; i < 100; i++)
// {
// Ql_Sleep(100);
// APP_DEBUG("\r\nsong path = %s\r\n", listSongs[i]);
// }

}
else
{
APP_DEBUG("\r\n<-- No file in the dir -->\r\n");
}
}

 

برای پخش آهنگ ها توسط MC60 MP3 player لازمه که لیست اونها رو به همراه آدرس داشته باشیم. این تابع هم کارش همین هست. تو خط 178 با تابع Ql_FS_FindFirst اول یک دایرکتوری رو مشخص می کنیم و بعد از پیدا کردن اولین فایل باید با تابع Ql_FS_FindNext فایل بعدی رو پیدا کنیم ، این کار تا زمانیکه فایل وجود داشته باشه انجام میشه و به همین خاطر توی یک while اجرا میشه. من توی خط 183 گفتم که اگر یک دایرکتوری دیگه پیدا کردی دوباره داخل اون رو هم سرچ کن و به این ترتیب این کد تا دوتا دایرکتوری داخل هم پیش میره که اگه میخواید بیشتر بشه میتونید تغییرش بدید?. بعد از اون هم توی خط 201 و 215 گفتم که هر فایلی که پیدا کردی رو آدرسش رو بریز داخل متغیر listSongs .

 

در آخر هم توسط تابع playSong اولین آهنگ رو پخش میکنیم. در خط 146 چک کردیم که به درستی آهنگ پخش شده یا نه ، چون ممکن است فایلی با فرمت نا مربوط انتخاب شود و نشه اون رو پخش کرد ، برای همین میره سراغ فایل بعدی.

void playSong(int n)
{
s32 ret;

ret = RIL_AUD_PlayFile((char *)listSongs[n], FALSE);
if (ret != RIL_AT_SUCCESS)
{
playSong(++songPlaying);
}
}

 

همچنین توی تابع Callback_AudPlay خط 157 گفتیم که هر موقع پخش یک فایل به اتمام رسید ، سراغ فایل بعدی بره:

static void Callback_AudPlay(s32 errCode)
{
if (AUD_PLAY_IND_OK == errCode)
{
APP_DEBUG("PLAYING FINISHED\r\n");
playSong(++songPlaying);
}
else if (AUD_PLAY_IND_INTERRUPT == errCode)
{
APP_DEBUG("<-- Playing is interrupted -->\r\n");
}
}

 

داخل تابع Callback_OnADCSampling هم که هر 10ms فراخوانی میشه مقادیر ADC رو بررسی کردیم و با یک تلرانس 10mV از هر طرف برای هر کلید، فشرده شدن کلیدها رو بررسی کردیم و برای هر کدوم از اونها عملکردی رو مشخص کردیم:

static void Callback_OnADCSampling(Enum_ADCPin adcPin, u32 adcValue, void *customParam)
{
if (adcValue > 400)
{

if (adcValue > 910 && 930 > adcValue)
{
PLAYING = TRUE;
playSong(++songPlaying);
APP_DEBUG("KEY 1\r\n");
}
else if (adcValue > 680 && 700 > adcValue)
{
songVolume += 2;
RIL_AUD_SetVolume(2, songVolume);
APP_DEBUG("KEY 2\r\n");
}
else if (adcValue > 550 && 570 > adcValue)
{
if (PLAYING)
{
PLAYING = FALSE;
RIL_AUD_StopPlay();
}
else
{
PLAYING = TRUE;
playSong(songPlaying);
}
APP_DEBUG("KEY 3\r\n");
}
else if (adcValue > 460 && 480 > adcValue)
{
songVolume -= 2;
RIL_AUD_SetVolume(2, songVolume);
APP_DEBUG("KEY 4\r\n");
}
else if (adcValue > 400 && 420 > adcValue)
{
PLAYING = TRUE;
playSong(--songPlaying);
APP_DEBUG("KEY 5\r\n");
}
Ql_Sleep(100);
}
}

 

یک نکته:

یکی دیگر از امکانات ماژول این هست که 120KB حافظه داخلی داره که میتونید از اون برای نگهداری فایل استفاده کنید، بزارید تا یکی از کاربردهای این قابلیت رو بگم، مثلاً شما یک دستگاه با این ماژول ساختید که دسترسی مستقیم به اون ندارید، برای بررسی وضعیت دستگاه میتونید از پیامک استفاده کنید که وضعیت خودش رو به صورت متنی ارسال کنه، اما در مواقعی برقراری تماس گزینه خیلی بهتری هست، مثلاً زمانی که یک وضعیت اضطراری پیش اومده، توی این شرایط میتونید یک پیام ضبط شده رو داخل ماژول ذخیره کنید و بگید که به شماره‌ای تماس بگیره و این پیغام رو براش پخش کنه.

 

 

 

منبع:سیسوگ

مطلب قبلیآموزش STM32 با توابع LL قسمت یازدهم: مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC)
مطلب بعدیاستفاده از آردوینو به عنوان Arduino TTL to USB

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید