ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – نکات پایانی و مراحل طراحی

0
66
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – نکات پایانی و مراحل طراحی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – نکات پایانی و مراحل طراحی

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ: گام های طراحی

در این پست می خواهیم بخش زیر را شرح دهیم.

  • ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻓﻀﺎﻳﻲ
  • نکات پایانی
  • روش ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﺗﻮﺻﻴﻪﺷﺪه
ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻓﻀﺎﻳﻲ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد، ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺷﻜﻞ ﻣﻮج وﻟﺘﺎژ ﺑﺎ dv/dt ﺑﺎﻻ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ di / dt ﺑﺎﻻﻣﻴﺪانﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻃﺮاف ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎﻳﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﻮد. ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻮﻳﺰ ﻛﻪ در اﻃﺮاف ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻮﭘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﻮﻳﺰ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻳﻚراه ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺪاﻳﺘﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪار ﻗﺪرت ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﺎر در ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه در ﺷﻜﻞ ٥٢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮرشده و ﺑﺮق AC ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. ﺟﻌﺒﻪ ﺣﺎوي ﻣﻴﺪانﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﻪوﻳﮋه در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. (ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد).

ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI

اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻴﺪان در ﻣﻨﺎﺑﻊ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﻠﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺷﻴﻠﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻼي ﺑﻚ، دﻣﭙﺮ اوﻟﻴﻪ، دﻳﻮد دﻣﭙﻴﻨﮓ و TOPSwitch ﻣﻲﺗﻮاند اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺷﻴﻠﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاند ﺑﺮ روي ﻣﺪارﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﺴﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺷﻴﻠﺪ را ﻣﻲﺗﻮان در اﻃﺮاف ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI اﻋﻤﺎل ﻛﺮد. ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻴﻠﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﺷﻴﻠﺪ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ رﺳﺎﻧﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪاﻧﺪازه از PCB اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارت، ﻣﺮﺟﻊ اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه) ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﺳﻮم زﻣﻴﻦ، اﻣﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﻔﻈﻪ رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬاب اﺳﺖ.

Lossy Beads

ﺑﻴﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ را ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻣﭗ ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن رﻳﻨﮕﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺷﻮد. ﻓﺮﻳﺖ ﺑﻴﺪ از Fair-Rite در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﺪﻫﺎ داراي اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻛﻢ در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮ ﺑﺮ روی ﺷﻜﻞ ﻣﻮج ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ، اﻣﺎ داراي اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺑﺎﻻ در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮازي ﺑﺮاي دﻣﭙﻴﻨﮓ و ﻛﺎﻫﺶ رﻳﻨﮕﻴﻨﮓ شکل ﻣﻮج وﻟﺘﺎژ اﺳﺖ.

Lossy Beads

زﻣﻴﻦ ﻛﺮدن

در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲکنند و سایر اجزا ﻫﻴﭻ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺗﺼﺎل ارت ﻣﻮرد نظر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و در آن ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮد. ﺗﺴﺖ EMI ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ دو ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي زﻣﻴﻦ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺳﻴﻢ قدرت

رزوﻧﺎﻧﺲ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺷﺮح دادهﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺪاﻳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﻴﻦ دو ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻃﻮلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن رزوﻧﺎﻧﺲﻫﺎي ﺳﻴﻢ قدرت از دﻳﮕﺮ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺘﻲ، ﺳﻮﻳﭻ ﻛﻨﻴﺪ.

روش ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم برای طراحی فیلتر EMI

١) ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ (و ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ با توجه به استاندارد).

٢) ﻓﻴﻠﺘﺮ X-capacitance و اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﻫﺪف را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﻮﺑﻴﻦ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ و رﻳﺘﻴﻨﮓ ﺟﺮﻳﺎن AC را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ (ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮك ﻫﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻛﻢ، (ﻛﻤﺘﺮ از ٥ وات)).

٣) اﻣﭙﺪاﻧﺲ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺰء اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ. اﺟﺰایي ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ رزوﻧﺎنسی اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎي رﻳﻨﮕﻴﻨﮓ اﻣﻮاج در ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

٤) از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ AC با توان نامی موردنظر و از ﻃﺮﻳﻖ LISN ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺟﺮﻳﺎن دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ از ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ١٨٠ درﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻘﺪار اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮﻳﭗ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ. ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ. از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﭘﻴﻚ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي درﺳﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و تطبیق ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزﻧﻲ X2 را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻳﻚ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

٥) ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﻛﺎنسی ﺑﺮاي اﺟﺰاي ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺶازﺣﺪ استاندارد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ. اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﻫﺎ را در ﻫﺮ دو Line و Neutral LISN اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه‌اي ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﻛﺎنسی در اﻃﺮاف فرکانس رزوﻧﺎﻧﺲ ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎي رﻳﻨﮕﻴﻨﮓ ﻣﺪار ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﭘﻴﻚ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي درﺳﺘﻲ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و تطبیق ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻃﺮاﺣﻲﺷﺪه ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ.

٦) از ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎز ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ ﭘﺎﻳﻪ و ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚﻫﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ٢ ﺳﻴﻤﻪ، ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎزن Y1 اﻳﻤﻨﻲ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺘﻲ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً (۱nF را در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ. دو ﺳﺮي از ﺧﺎزنﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ Y2 (ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ﻣﻘﺪار (۲٫۲ nF ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ٣ ﺳﻴﻤﻪ، ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎزن Y2 اﻳﻤﻨﻲ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ۱nF ﺗﺎ (۳۳nF  را در مسیر بازگشت وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﺧﺎزن ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﻳﻴﻦ ۰٫۱μF را از ارت ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ. ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺎزن Y ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎرﺟﺮﻳﺎن ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺷﻮد. ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻌﺎدل را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ. در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، اﻧﺪازه ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ. ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ (ﺑﺎ رﻧﺞ ﺟﺮﻳﺎن RMS ﻛﺎﻓﻲ) ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻌﺎدل را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. اﻣﭙﺪاﻧﺲ را در برابر ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺰء اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ. اﺟﺰایی ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ رزوﻧﺎنسی را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ رﻳﻨﮕﻴﻨﮓ اﻣﻮاج در ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ نیستند.

٧) ﻣﺤﺪوده ﻛﻞ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ را ﺑﺮاي اﺟﺰاي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻌﺎدل ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ مشخص شده ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ. اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﻫﺎ را در ﻫﺮ دو Line و Neutral LISN اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه‌اي ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﻛﺎنسی در اﻃﺮاف فرکانس رزوﻧﺎﻧﺲ ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎي رﻳﻨﮕﻴﻨﮓ ﻣﺪار ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﭘﻴﻚ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي درﺳﺘﻲ مقادیر اﻧﺪازهﮔﻴﺮي شده و مقایسه ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ.

۸) ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ. اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﻴﮕﻨﺎل از ﻫﺮ دو ﺧﻂ و ﻧﻮﺗﺮال را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ۱Mhz ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ. اﺛﺮات ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻓﻀﺎﻳﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازتکنیک های زیر ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻴﺪ.

  • ﺧﺎزنﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ Y (ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ٤١ و ٤٢)
  • ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر (ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ٣٥ و ٣٦)
  • ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در دو ﺑﺨﺶ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك (ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ٢١)
  • اضافه کردن ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ (ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ٢٧)
  • ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺷﻴﻠﺪﻳﻨﮓ (ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ٤٤-٤٦)

٩) آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﺪاﺷﺪه از زﻣﻴﻦ LISN اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

از اینکه این سری از پست ها رو دنبال کردید متشکریم.

 

منبع:گروه الکترونیک قدرت دانشگاه تهران

مطلب قبلیﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – اسپلیتر
مطلب بعدیآموزش طراحی مبدل PUSH-PULL(قسمت سوم)

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید