ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – چوک مد مشترک

0
79
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – چوک مد مشترک
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – چوک مد مشترک
اﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI : چوک مود مشترک

در ادامه پست قبلی، در این پست می خواهیم بخش زیر را شرح دهیم.

  • اﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI : چوک مود مشترک

ﭼﻮك ﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك، ﺳﻠﻒﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي EMI ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻮك ﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ خنثی ﺷﻮد. ﺷﻜﻞ ١٩ ﻳﻚ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي toroidal را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاي ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻛﻢﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻋﻤﻠﻲ EMI ﻧﻴﺴﺖ. ﺷﻜﻞ ١٩، ﺳﻪ اﻟﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎن ID، IC1 و IC2 را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ID ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ اﺳﺖ (ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﻜﻞ ٧ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ) ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺒﺪأ AC ﮔﺮدش ﻣﻲﻛﻨﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻮك ﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ دﻳﻮد ﻳﻜﺴﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، ﺧﺎزن ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي CIN را ﺷﺎرژ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺟﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮد دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ از سمت دﻳﮕﺮ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺒﻊ، ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ درونﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮﻳﺎن دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه خنثی ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ”ﺷﺮوع” ﻫﺮ دو ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻛﻪ وارد ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ در ﻳﻚﻃﺮف و ”ﭘﺎﻳﺎن” ﻫﺮ دو ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻫﺴﺘﻪ در ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. ﭼﻮك ﻫﺎي ﻣﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﮔﺮدش دادن ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺣﺎﻟﺖ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ID ﻛﻪ از ﻳﻚ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و از سمت دیگر ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮﻣﻲﮔﺮداﻧﻨﺪ؛ رفتار می کند. IC1 و IC2 ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ”ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك” ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دریک اﻧﺪازه و ﻓﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎشند. ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﻠﻒ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ١٩

دو ﻣﺪل ارزانﻗﻴﻤﺖ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك، ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI را ﺳﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺷﻜﻞ ٢٠ ﻳﻚ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ”U-core” ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در آن ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. دوﻧﻴﻤﻪ U-core ﺑﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ وارد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺴﺖﻫﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ U-core ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ازﺟﻤﻠﻪ Tokin، Tamura، ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ Matsushita ، TDK و Murata در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ٢٠

ﺷﻜﻞ ٢١ ﻳﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﻮﺑﻴﻦ دوﺗﻜﻪ ”ﺣﻠﻘﻮي” را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. اﻳﻦ ﺑﻮﺑﻴﻦ دوﺗﺎﻳﻲ در اﻃﺮاف ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺪون ﮔﭗ یک ﺗﻜﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ دﻧﺪاﻧﻪاي ﺑﺮ روي ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﮔﻴﺮه را ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﻢ را روي زاویای آن ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ. ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺷﺒﻴﻪ چیپس از Panasonic، Matsushita و Tokin در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ٢١

ﻳﻜﻲ از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﭼﻮكﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك، ﻳﻚ ”ﭼﻮك ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ” اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻧﺸﺘﻲ ﭘﺎرازﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻮك ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ اﺿﺎﻓﻲ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد. ﺷﻜﻞ ٢٢، ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻳﻚ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك، ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮي ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻧﺸﺘﻲ ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼف اﻛﺜﺮ اﺟﺰاي دﻳﮕﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻧﺸﺘﻲ در ﻳﻚ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك، ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺎرازﻳﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ را ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮي ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﻣﺪل ﻣﻲﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ ٢٢

اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ، اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺑﺎز اﺳﺖ. اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻳﻚ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ دﻳﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ.

اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﻧﻮع U-Core در ﺷﻜﻞ ٢٣ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮع ﻗﺮﻗﺮه در ﺷﻜﻞ ٢٤ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي toroidal ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك toroidal ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك U-core و spool mode اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ ٢٣ و۲۴

اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺑﺮاي ﻧﻮع U-core در ﺷﻜﻞ ٢٥ و ﺳﺒﻚ Spool در ﺷﻜﻞ ٢٦ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻋﺎدي toroidal ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ toroidal ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك U-core و spool mode ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭼﻮك ﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك toroidal، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭼﻮك ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ، ﭼﻮك ﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك toroidal ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ.

ﺷﻜﻞ ٢٥و۲۶

Bobbin ﭼﻮك ﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺨﺶ در ﻫﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻚ ﺑﺨﺶ در ﻫﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ دارای ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ دو ﺑﺨﺶ در ﻫﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻣﻘﺪار ﺧﺎزن ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ را ﻧﺼﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ رزوﻧﺎﻧﺲ و ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك U-core ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ٢٠ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ داراي ﻳﻚ ﺑﺨﺶ در ﻫﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك spool ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه در ﺷﻜﻞ ٢١ داراي دو ﺑﺨﺶ در ﻫﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ ٢٣ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻮع U-Core ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ رزوﻧﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ پیکی ﺗﻴﺰﺗﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك Spool دو ﺑﺨﺸﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ٢٤ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.دو ﺑﺨﺶ در ﻫﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك را در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.

ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎنهای ضربه ایی، درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ وﻟﺘﺎژ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد ﭘﺎﻳﺪار ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﺪوده ١٠ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺗﺎ ٢٠٠ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ، ﻳﻚ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ferrite toroid و ﺳﻴﻢ ﻋﺎﻳﻖ ﺷﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺷﻮد، ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ٢٧ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﻲ از ﭼﻮك ﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎﻫﻢ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﻪﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل در ﺣﺪود ٣ ﺗﺎ ٥ دور ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻮروﺋﻴﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻳﺖ و ”lossy” در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده Fair-Rite 75 ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎرت ﻧﺎﻣﺒﺮ ﺗﺮوﺋﻴﺪي ۵۹۷۵۰۰۱۱۰۱ (ﺑﺎ ٠,٥ اﻳﻨﭻ OD و٠,٣٢ اﻳﻨﭻ ID و ﺿﺨﺎﻣﺖ ٠,٢٥ اﻳﻨﭻ) ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ ورودي ﺑﺮق و ﺑﻘﻴﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.اﻳﻦ روش ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك، ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻴﻢﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

شکل۲۷

ادامه دارد …

 

 

 

منبع:گروه الکترونیک قدرت دانشگاه تهران

مطلب قبلیﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – سلف فیلتر
مطلب بعدیﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – آثار EMI فلای بک

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید