ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – مدارهای نمونه

0
72
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – مدارهای نمونه
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – مدارهای نمونه
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ: مدارهایی از فیلتر مبدل فلای بک

در این پست می خواهیم بخش زیر را شرح دهیم.

  • اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ TOPSwitch EMI
    • ورودى AC دوﺳﻴﻤﻪ
    • ورودى AC ﺳﻪ ﺳﻴﻤﻪ
  • ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاى ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎى وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر اﺷﻌﻪ
  • روش ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺪون ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك
 ورودى AC دوﺳﻴﻤﻪ:

 ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮل TOPSwitch و ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ورودي AC دوﺳﻴﻤﻪ در ﺷﻜﻞ ٣٩ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﺎزن C6 و اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك L2 ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. C7 (ﺧﺎزن اﻳﻤﻨﻲ (Y1 و اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك L2 ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ C7 را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ دو ﺳﺮي ﺧﺎزنﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ Y2 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮد، ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.

ورودى AC دوﺳﻴﻤﻪ
ﺷﻜﻞ ٣٩
ورودى AC ﺳﻪ ﺳﻴﻤﻪ:

ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ورودي AC ﺳﻪ سیمه در ﺷﻜﻞ ٤٠ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﺎزن C6 و اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك L2 ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮد دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻠﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. C7 (ﺧﺎزن اﻳﻤﻨﻲ (Y1، اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك L2 و ﻓﺮﻳﺖ L3 ﻛﻮﭼﻚ و ﻓﺸﺮده، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲﺷﻮد. L3 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رزوﻧﺎﻧﺲﻫﺎي ﺳﻴﻢ ﺑﺮق را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﻴﺢ داده شد، دﻣﭗ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ورودى AC ﺳﻪ ﺳﻴﻤﻪ
ﺷﻜﻞ ٤٠
ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ EMI ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاى ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎى وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر اﺷﻌﻪ:

ﺷﻜﻞ ٤١ و ٤٢ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي EMI ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ با ورودي ٢ سیمه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و دﻳﻜﻮدرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره‌اي). اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ (٣٠ ﺗﺎ ٢٠٠ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ) از ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮق ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﭘﺨﺶ اﺷﻌﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، اﻧﺘﺸﺎرات اﺷﻌﻪ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﺷﻜﻞ ٤١

ﺷﻜﻞ ٤١ و ٤٢ ﻫﺮ دو ﺧﺎزن ﺳﺮاﻣﻴﻚ ١٠٠٠ ﭘﻴﻜﻮﻓﺎراد را در مسیر دﻳﻮد ﺧﺮوﺟﻲ D2 ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل dv / dt و رﻳﻨﮕﻴﻨﮓ وﻟﺘﺎژ دﻳﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺧﺎزن و اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺷﻜﻞ ٤١، ﻳﻚ ﺧﺎزن دﻳﮕﺮ ۱۰۰۰ pF، ۵۰۰ وﻟﺖ (CA) ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺧﺎزن ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي ورودي C1 ﺑﺮاي ﺑﺎي ﭘﺲ ﻛﺮدن ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﺪوده ٣٠ ﺗﺎ ٢٠٠ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﻓﺰوده ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺧﺎزن اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﭘﻴﻦ ﺳﻮرس TOPSwitch ﺑﻪ ﭘﻴﻦ V+ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺷﻜﻞ ٤٢ ﻳﻚ ﻣﺪار ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﺧﺎزن Y2 ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ V+ و V- ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ دو ﺧﺎزن CA) Y2 و (C7 اﺳﺎﺳﺎً ﺳﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎي ﭘﺲ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﻃﻮل C1 را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ ٤٢
روش ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺪون ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك:

ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي توان پایین (ﻛﻤﺘﺮ از ٥ وات) در ﺷﻜﻞ ٤٣ ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺧﺎزن ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ در L2 و L3 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻚ در ﻳﻚ ردﻳﻒ BR1 ﺑﺮاﺛﺮ ﺧﺎزن C1 اﺳﺖ. ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ C1، C4، L2 و L3 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ AC ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎزن C7 ﺑﻪ اوﻟﻴﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ C7 را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ دو ﺳﺮي ﺧﺎزن اﻳﻤﻨﻲ Y2 ﺑﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮد.

روش ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺪون ﭼﻮك ﻣﻮد ﻣﺸﺘﺮك
ﺷﻜﻞ ٤٣

ادامه دارد …

 

 

منبع:گروه الکترونیک قدرت دانشگاه تهران

مطلب قبلیﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – آنالیز فیلتر مد مشترک
مطلب بعدیﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮئیچینگ و تداخلات EMI – شیلدینگ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻤﻠﻲ

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید