راه اندازی آیسی Max7219

0
1638
راه اندازی آیسی Max7219
راه اندازی آیسی Max7219

مقدمه و مشخصات

در واقع در این آموزش می‌خواهیم راه اندازی ماژول صفحه نمایشLED ماتریسی MAX7219 را توضیح دهیم . این ماژول یک ماتریس 8 در 8 از LEDهاست که جهت نمایش یک کاراکتر عددی یا الفبایی بسیار مناسب است و کاربردهای بسیاری، همچون ساخت انواع پنل‌های نمایشی الکترونیکی دارد. به علاوه، اتصال آن به برد آردوینو بسیار ساده است و تنها به 3 پین برای ارسال داده احتیاج دارد. با هم مشخصات این ماژول را در ذیل مشاهده می‌کنیم.

راه اندازی ماژول max7219
 • ولتاژ عملیاتی: 4.7 تا 5.3 ولت دی سی
 • ولتاژ معمول: 5 ولت
 • جریان عملیاتی: 320 میلی آمپر
 • حداکثر جریان عملیاتی: 2 آمپر
 • دمای عملیاتی: 0 تا 50 درجه سانتی گراد
 • دمای معمول: 25 درجه سانتی گراد
 • اندازه: 52 در 34 میلی متر

از مزیت‌های این صفحه نمایشLED ماتریسی قابلیت اتصال این برد‌ها به یکدیگر می‌باشد یعنی شما با سری کردن این صفحه نمایش‌ها می‌توانید به صفحه نمایش بزرگتری دست یابید بدون اینکه نیازی به سیم اضافی برای راه اندازی داشته باشد.

در تصویر ذیل نوع چینش ردیف و ستون در دات ماتریس و هم چنین پیکر بندی درونی را مشاهده می‌فرمایید.

نوع چینش ردیف و ستون در دات ماتریس و هم چنین پیکر بندی درونی آیسی Max7219

اتصال ماژول به آردوینو

ماژول max7219 دارای 5 پایه می‌باشد که پایه‌های VCC و GND مربوط به تغذیه ماژول، و سه پایه ی دیگر رابط SPI ماژول می‌باشند، پایه DIN که نقش MOSI را دارد، ماژول در رابط SPI در نقش Slave می‌باشد، پایه CS برای فعال سازی ماژول می‌باشد که با صفر منظقی فعال می‌شود، و پایه CLK هم کلاک می‌باشد.

اتصال ماژول Max7219 به آردوینو

رجیستر میزان روشنایی دات ماتریس

در این آیسی می‌توان با استفاده از دادن مقادیر مختلف به رجیستر با آدرس 0xXA میزان روشنایی دات ماتریس‌ها را تعیین کرد، به دلیل اینکه این رجیستر دارای 8 بیت می‌باشد، می‌توان 15 حالت مختلف به آن مقداردهی کرد و به تبع آن از آن خروجی گرفت.

نرم افزار

نحوه‌ی مقدار دهی آرایه‌ها برای نمایش دو حرف “A” و “B” به صورت ذیل می‌باشد.

نحوه ی مقدار دهی آرایه‌ها برای نمایش دو حرف “A” و “B” در ماژول max7219

– دانلود کتابخانه از github توسط این لینک امکان پذیر است.
– برای مشاهده لینک مطلب استفاده شده از سایت Eca اینجا کلیک کنید.

کد راه انداز این آیسی به پیوست تقدیم می‌گردد.

#include <MaxMatrix.h>
#include <avr/pgmspace.h>
 
 
PROGMEM prog_uchar CH[] = {
3, 8, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // space
1, 8, B01011111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // !
3, 8, B00000011, B00000000, B00000011, B00000000, B00000000, // "
5, 8, B00010100, B00111110, B00010100, B00111110, B00010100, // #
4, 8, B00100100, B01101010, B00101011, B00010010, B00000000, // $
5, 8, B01100011, B00010011, B00001000, B01100100, B01100011, // %
5, 8, B00110110, B01001001, B01010110, B00100000, B01010000, // &
1, 8, B00000011, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // '
3, 8, B00011100, B00100010, B01000001, B00000000, B00000000, // (
3, 8, B01000001, B00100010, B00011100, B00000000, B00000000, // )
5, 8, B00101000, B00011000, B00001110, B00011000, B00101000, // *
5, 8, B00001000, B00001000, B00111110, B00001000, B00001000, // +
2, 8, B10110000, B01110000, B00000000, B00000000, B00000000, // ,
4, 8, B00001000, B00001000, B00001000, B00001000, B00000000, // -
2, 8, B01100000, B01100000, B00000000, B00000000, B00000000, // .
4, 8, B01100000, B00011000, B00000110, B00000001, B00000000, // /
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // 0
3, 8, B01000010, B01111111, B01000000, B00000000, B00000000, // 1
4, 8, B01100010, B01010001, B01001001, B01000110, B00000000, // 2
4, 8, B00100010, B01000001, B01001001, B00110110, B00000000, // 3
4, 8, B00011000, B00010100, B00010010, B01111111, B00000000, // 4
4, 8, B00100111, B01000101, B01000101, B00111001, B00000000, // 5
4, 8, B00111110, B01001001, B01001001, B00110000, B00000000, // 6
4, 8, B01100001, B00010001, B00001001, B00000111, B00000000, // 7
4, 8, B00110110, B01001001, B01001001, B00110110, B00000000, // 8
4, 8, B00000110, B01001001, B01001001, B00111110, B00000000, // 9
2, 8, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // :
2, 8, B10000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, // ;
3, 8, B00010000, B00101000, B01000100, B00000000, B00000000, // <
3, 8, B00010100, B00010100, B00010100, B00000000, B00000000, // =
3, 8, B01000100, B00101000, B00010000, B00000000, B00000000, // >
4, 8, B00000010, B01011001, B00001001, B00000110, B00000000, // ?
5, 8, B00111110, B01001001, B01010101, B01011101, B00001110, // @
4, 8, B01111110, B00010001, B00010001, B01111110, B00000000, // A
4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B00110110, B00000000, // B
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00100010, B00000000, // C
4, 8, B01111111, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // D
4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B01000001, B00000000, // E
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000001, B00000000, // F
4, 8, B00111110, B01000001, B01001001, B01111010, B00000000, // G
4, 8, B01111111, B00001000, B00001000, B01111111, B00000000, // H
3, 8, B01000001, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, // I
4, 8, B00110000, B01000000, B01000001, B00111111, B00000000, // J
4, 8, B01111111, B00001000, B00010100, B01100011, B00000000, // K
4, 8, B01111111, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // L
5, 8, B01111111, B00000010, B00001100, B00000010, B01111111, // M
5, 8, B01111111, B00000100, B00001000, B00010000, B01111111, // N
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // O
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000110, B00000000, // P
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B10111110, B00000000, // Q
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B01110110, B00000000, // R
4, 8, B01000110, B01001001, B01001001, B00110010, B00000000, // S
5, 8, B00000001, B00000001, B01111111, B00000001, B00000001, // T
4, 8, B00111111, B01000000, B01000000, B00111111, B00000000, // U
5, 8, B00001111, B00110000, B01000000, B00110000, B00001111, // V
5, 8, B00111111, B01000000, B00111000, B01000000, B00111111, // W
5, 8, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, // X
5, 8, B00000111, B00001000, B01110000, B00001000, B00000111, // Y
4, 8, B01100001, B01010001, B01001001, B01000111, B00000000, // Z
2, 8, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, B00000000, // [
4, 8, B00000001, B00000110, B00011000, B01100000, B00000000, // \ backslash
2, 8, B01000001, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, // ]
3, 8, B00000010, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, // hat
4, 8, B01000000, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // _
2, 8, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, // `
4, 8, B00100000, B01010100, B01010100, B01111000, B00000000, // a
4, 8, B01111111, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // b
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00101000, B00000000, // c
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B01111111, B00000000, // d
4, 8, B00111000, B01010100, B01010100, B00011000, B00000000, // e
3, 8, B00000100, B01111110, B00000101, B00000000, B00000000, // f
4, 8, B10011000, B10100100, B10100100, B01111000, B00000000, // g
4, 8, B01111111, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // h
3, 8, B01000100, B01111101, B01000000, B00000000, B00000000, // i
4, 8, B01000000, B10000000, B10000100, B01111101, B00000000, // j
4, 8, B01111111, B00010000, B00101000, B01000100, B00000000, // k
3, 8, B01000001, B01111111, B01000000, B00000000, B00000000, // l
5, 8, B01111100, B00000100, B01111100, B00000100, B01111000, // m
4, 8, B01111100, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // n
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // o
4, 8, B11111100, B00100100, B00100100, B00011000, B00000000, // p
4, 8, B00011000, B00100100, B00100100, B11111100, B00000000, // q
4, 8, B01111100, B00001000, B00000100, B00000100, B00000000, // r
4, 8, B01001000, B01010100, B01010100, B00100100, B00000000, // s
3, 8, B00000100, B00111111, B01000100, B00000000, B00000000, // t
4, 8, B00111100, B01000000, B01000000, B01111100, B00000000, // u
5, 8, B00011100, B00100000, B01000000, B00100000, B00011100, // v
5, 8, B00111100, B01000000, B00111100, B01000000, B00111100, // w
5, 8, B01000100, B00101000, B00010000, B00101000, B01000100, // x
4, 8, B10011100, B10100000, B10100000, B01111100, B00000000, // y
3, 8, B01100100, B01010100, B01001100, B00000000, B00000000, // z
3, 8, B00001000, B00110110, B01000001, B00000000, B00000000, // {
1, 8, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // |
3, 8, B01000001, B00110110, B00001000, B00000000, B00000000, // }
4, 8, B00001000, B00000100, B00001000, B00000100, B00000000, // ~
};
 
int data = 8;  // DIN pin of MAX7219 module
int load = 9;  // CS pin of MAX7219 module
int clock = 10; // CLK pin of MAX7219 module
 
int maxInUse = 2; //how many MAX7219 are connected
 
MaxMatrix m(data, load, clock, maxInUse); // define Library
 
byte buffer[10];
 
char string1[] = " Brainy-Bits.com   "; // Scrolling Text
 
 
void setup(){
 m.init(); // module MAX7219
 m.setIntensity(5); // LED Intensity 0-15
}
 
void loop(){
 
 byte c;
 delay(100);
 m.shiftLeft(false, true);
 printStringWithShift(string1, 100); // Send scrolling Text
 
}
 
// Put extracted character on Display
void printCharWithShift(char c, int shift_speed){
 if (c < 32) return;
 c -= 32;
 memcpy_P(buffer, CH + 7*c, 7);
 m.writeSprite(maxInUse*8, 0, buffer);
 m.setColumn(maxInUse*8 + buffer[0], 0);
 
 for (int i=0; i<buffer[0]+1; i++) 
 {
  delay(shift_speed);
  m.shiftLeft(false, false);
 }
}
 
// Extract characters from Scrolling text
void printStringWithShift(char* s, int shift_speed){
 while (*s != 0){
  printCharWithShift(*s, shift_speed);
  s++;
 }
}

منبع: وبسایت بعثت الکترونیک

مطلب قبلیراه اندازی ماژول Sim900
مطلب بعدیراه اندازی ماژول DS3231

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید